Природен Гас
Најдобриот извор на енергија за во вашето домаќинство и индустријата

Добредојдовте на официјалната страна на Куманово Гас

Тука можете да ги најдете сите информации поврзани со нашето претпријатие и дејноста

Куманово Гас објавува оглас за вработување на работници на определено време од 2 месеци

NaturalGasAtHome

Куманово Гас објавува оглас за вработување на работници на неопределено време.

NaturalGasAtHome

Природен гас, кој се користи во вашето домаќинство е мешавина на гасовити јагленоводороди  сo околу 95% метан.  Се добива од бушотини,  а потоа  се транспортира до крајните потрошувачи. Природниот гас е чисто гориво со широк спектар на употреба во индустријата и  домаќинствата.

При согорување не се ослободува јаглерод моноксид,  сулфурни соединенија, нема пепел, чад продукт на согорување е само водена пареа. Благодарение на овие карактеристики на согорување на природниот гас исчезнуваат “кисели дождови”, кои се главна причина за смртност на шумите. Гас е моќна енергија. Убаво е да се знае дека  енергијата добиена од нормален кубен метар гас (1 m3), со просечна калорична вредност на 33.338 KJ може да се спореди со енергија добиена од согорувањето:

  • 3,5 kg дрвa
  • 2,6 кг камен јаглен
  • 1 литар гориво
  • 9,8 kWh електрична енергија
  • 0,78 килограми течен гас (пропан / бутан)

Ако направиме споредба при готвење  , тогаш односот е поповолен во корист на природен гас, па на пример, при подготовка на ручек , енергија добиена од 11 kg  дрва, 7,3 килограми јаглен одговара на  1 нормален  кубен метар природен гас  . Во одредувањето на финансиски аспект, со цврсто гориво треба да се земат предвид трошоците за манипулација на гориво и глина, загуби во текот на претовар, итн

ЗОШТО ДА ИЗБЕРЕТЕ ПРИРОДЕН ГАС?

Модерен начин на живот подразбира заштеда на време, пари и развивање на  еколошката свест. Природниот гас е најпопуларниот извор на енергија во светот денес. Како извор на енергија е рентабилна и постигнува многу високо ниво на користење; докажани резерви на природен гас во светот гарантира неговата достапност за многу години. Тоа е еколошки најпогодно  гориво и за време на согорувањето не остава пепел, нема емисии на своите согорените продукти што ќе предизвикаат загадување на воздухот.

  • На корисникот му е  директно достапен во секое време за било кој тип на употреба;
  • Нема потреба за инвестирање во капацитети за складирање;
  • Инсталација на природен гас обезбеди леснотија на користење и контрола на сите видови на уреди на гас.
  • Високиот степен на ефикасност, чисто гориво, и резерви на природен гас гарантираат достапноста за долг временски период.
ONE_MCF
ИДНИ КОРИСНИЦИ
ИДНИ КОРИСНИЦИ
ЦЕНОВНИК
ЦЕНОВНИК
КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ
КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

Природен гас е вашето најдобро решение.

Start typing and press Enter to search