0

ЈП„Куманово-Гас“Куманово објавува Оглас за вработување на давател на јавна услуга на определено време за 1 година бр.01/2021

Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работни односи, член 20 – г и член 22 став 1 алинеја 2 од Законот за вработените во јавениот сектор, член  37 – е од Законот за јавни претпријатија, [...]

0

О Д Л У К А за избор на кандидати по оглас 01/2019

Врз основа на Член 33 од Статутот на Јавното Претпријатие „Куманово – Гас“ Куманово, врз основа на член 37 – м од Законот за работни односи како и член 16 од Правилникот за формата и содржината [...]

0

Оглас за вработување работници на определено време од 2 месеци во ЈП „Куманово-Гас“ Куманово бр.01/2020

Врз основа на член 22 и 23 и член 46 од Законот за работни односи, член 20 – г од Законот за вработените во јавениот сектор, член  37 – е од законот за јавни претпријатија, Одлуката за [...]

0

Систематизација

Врз основа на член 17 став (7) од Законот за вработените во јавниот сектор (“Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14 и 199/14), В.Д Директорот на ЈП „Куманово – Гас“ [...]