0

ЈП„Куманово-Гас“Куманово објавува Оглас за вработување на давател на јавна услуга на определено време за 1 година бр.01/2021

Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работни односи, член 20 – г и член 22 став 1 алинеја 2 од Законот за вработените во јавениот сектор, член  37 – е од Законот за јавни претпријатија, [...]

0

О Д Л У К А за избор на кандидати по оглас 01/2019

Врз основа на Член 33 од Статутот на Јавното Претпријатие „Куманово – Гас“ Куманово, врз основа на член 37 – м од Законот за работни односи како и член 16 од Правилникот за формата и содржината [...]