Енергетска дејност

Основна енергетска дејност на Ј.П Куманово-Гас Куманово е дистрибуција на природен гас согласно лиценца за вршење на енергецка дејност дистрибуција на природен гас со евидентен број на лиценца ПГ-14.03.1/11на гасоводен систем со низок притисок  на територија на град Куманово. Ј.П Куманово-Гас своите активности ги насочува кон проширување на дистрибутивната мрежа на град Куманово и зголемување на бројот потрошувачи на територија на град Куманово.

Start typing and press Enter to search