Организациона структура

Вработени

1.Никола ДенковскиВ.Д Директор на ЈП„Куманово-Гас“_Куманово

2.Шукри МасурицаПомошник на Директор 

3.Кристина ТемелковскаПомлад соработник за општи и правни работи и управување со човечки ресурси

4.Марина ВељковскиТехнички секретар и ракувач со телефонска централа во сектор за финансии,правни и општи работи

5.Олгица ДимитријевскаСтручен соработник за градилиште

6.Борис АскелиевскиИнженер за услуги и одржување

7.Надица МладеновскаСоветник за сметководство и плаќање

8.Љупчо МладеновскиОдржувач на гасни инсталации

9.Ријад РамаданиОдржувач на гасни инсталации

Start typing and press Enter to search