Организациона структура

Вработени

1.Никола ДенковскиДиректор на ЈП„Куманово-Гас“_Куманово

2.Шукри МасурицаПомошник на Директор 

3.Момчило МирчевскиСоветник за технички работи

4.Трајчо ТрајковскиСоветник за правни работи

5.Марина ВељковскиТехнички секретар и ракувач со телефонска централа во сектор за финансии,правни и општи работи.

6.Олгица ДимитријевскаРаководител на Ре Одржување на гасоводна мрежа. 

7.Видан АлексиќРаководител на технички сектор.

8.Виктор ПетрушевскиРаководител на комерцијален сектор.

9.Мирослав Ѓорѓевиќ Одговорен контролор во Ро Контола на квалитет и технички прием на опрема.

10.Никола ДенковскиРаководител во сектор за финансии,правни и општи работи.

Start typing and press Enter to search